Regulamin serwisu GUADESIGN.PL

Wersja z dnia 01.03.2021

 • 1 Zakres obowiązywania regulaminu
 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu GUADESIG.PL, prowadzonego przez Sprzedawcę pod adresem www.GUADESIGN.PL (zwanego dalej „Sklepem”).
 2. Sprzedawcą i właścicielem Serwisu jest  GUADESIGN z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Anny Jagiellonki 19f/3, 65-155 Zielona Góra, zarejestrowana Urzędzie Miasta w Zielonej Górze S, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 9291758857, numer statystyczny REGON: 366016925 , – zwana w dalszej części Regulaminu „Firmy Guadesign”.
 3. Firma jest uprawniona do zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie. Zmiana następuje poprzez udostępnienie w Serwisie jego nowej treści. Zmiana obowiązuje od 8. dnia po dniu zastąpienia poprzedniej treści Regulaminu jej nowym brzmieniem, chyba, że przewidziano późniejszy termin obowiązywania zmiany.
 4. Firma zawiadomi o zmianie postanowień Regulaminu, zamieszczając odpowiednią informację w Serwisie pod linkiem „Regulamin” przez okres jednego miesiąca. Do ofert złożonych w okresie obowiązywania poprzedniego Regulaminu i do umów zawartych na podstawie takich ofert stosuje się postanowienia poprzedniego Regulaminu.
 5. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią Załączniki 1 i 2, do których odsyłają postanowienia § 2 ust. 6 i § 2 ust. 7 Regulaminu.
 6. Niniejszy Regulamin wraz z wymienionymi w ust. 5 powyżej Załącznikami może zostać pobrany jako plik PDF, zapisany i wydrukowany.
 • 2 Informacje ogólne
 1. Kupującym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (zwana dalej „Kupującym” lub „Klientem”).
 2. Kontakt z Firmą możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00 pod adresem wskazanym w § 1 ust. 2 powyżej oraz pod adresem e-mail: biuro@guadesign.pl
 3. Za pośrednictwem Serwisu Firmy informuje o ofercie stanowiącej przedmiot działalności Firmy „GUADESIGN, w szczególności o dostępnych produktach, jak też rejestruje Klientów oraz zawiera i wykonuje umowy sprzedaży dotyczące tych produktów.
 4. Zdjęcia produktów prezentowane w Serwisie stanowią własność autorów i są chronione prawem autorskim.
 5. Klientowi, korzystającemu ze zdjęć Towarów Sprzedawcy, każdorazowo przy pobraniu przez Klienta zdjęcia, udzielana jest niewyłączna, nieograniczona terytorialnie licencja bez prawa sublicencji do celów promocyjnych produktu przedstawionego na zdjęciu, a zakupionego u Sprzedawcy. Licencja wygasa z chwilą usunięcia Konta lub w chwili otrzymania przez Klienta wezwania od Sprzedawcy, do usunięcia zdjęcia.
 6. W celu korzystania z Serwisu w pełnym zakresie po stronie Klienta muszą być spełnione określone wymagania techniczne; wymagania te, a także informacje o bezpieczeństwie i o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Serwisu, a także o funkcji i celu oprogramowania wprowadzanego przez Firmę do systemu informatycznego Klienta, zawarte są w Załączniku 1.
 7. Informacje i regulacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w Załączniku 2.
 8. Zakazane jest korzystania z Serwisu w sposób zakłócający jej funkcjonowanie lub uciążliwy dla Sprzedawcy oraz innych Klientów, działanie w sposób naruszający prawo czy w celu obejścia prawa, a także w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, jak też dostarczanie danych o charakterze bezprawnym lub naruszających prawa osób trzecich.
 9. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu i produktów zamieszczonych w Serwisie należy składać pisemnie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres, numer telefonu lub adres e-mail wskazane w ust. 2 powyżej. Firma, w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.
 10. Z chwilą rejestracji w Serwisie, bądź z chwilą złożenia zamówienia bez rejestracji w Serwisie dochodzi do zawarcia pomiędzy Firmą a Klientem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Umowa taka zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron umowy o świadczenie usług może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn. Oświadczenie o wypowiedzeniu takiej umowy wywiera skutek na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie to zostało doręczone drugiej stronie w formie pisemnej. Ustanie mocy wiążącej umowy o świadczenie usług następuje po upływie miesięcznego okresu wypowiedzenia, który rozpoczyna swój bieg z chwilą doręczenia drugiej stronie pisemnego oświadczenia. Ustanie mocy wiążącej umowy o świadczenie usług pozostaje bez wpływu na moc wiążącą i treść umów sprzedaży produktów, które zostały zawarte przez Klienta przed datą ustania mocy wiążącej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie ustania pomiędzy stronami mocy wiążącej umowy o świadczenie usług, konto danego Klienta przestanie być aktywne i dostępne dla niego, zaś wszelkie złożone przez niego zamówienia, za wyjątkiem zamówień, co do których doszło już do zawarcia umów sprzedaży, zostaną anulowane.
 11. Firma jest uprawniona do zablokowania konta Klienta w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a także z następujących ważnych powodów:
 12. powtarzającego się anulowania zamówienia złożonego przez Klienta na skutek złożenia zamówienia z wyborem formy płatności w postaci przelewu bankowego przy jednoczesnym niedokonaniu płatności w terminie ustalonym w Regulaminie,
 13. powtarzającego się nieodebrania zamówienia złożonego przez Klienta w razie wyboru formy płatności za pobraniem,
 14. naruszenia przez Klienta przy korzystaniu z Serwisu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich (w tym w szczególności dóbr osobistych) lub zasad współżycia społecznego,
 15. innego powtarzającego się naruszania przez Klienta postanowień Regulaminu.
 • 3 Zawarcie umowy
 1. Informacje zawarte w Serwisie nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.
 2. Przez złożenie zamówienia Klient składa Firmie ofertę zawarcia umowy sprzedaży. Szczegóły dotyczące czynności technicznych składających się na procedurę zawarcia umowy oraz dotyczące metod i środków technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych są dostępne tutaj.
 3. Oferta wiąże tylko wówczas, jeśli Firma niezwłocznie wyśle potwierdzenie jej otrzymania na adres e-mail wskazany przez Klienta. Potwierdzenie takie nie stanowi jeszcze przyjęcia oferty przez Firmę.
 4. Oferta wiąże przez 14 dni od dnia jej złożenia przez Klienta. Jeżeli Firma nie wyśle w tym terminie na adres e-mail wskazany przez Klienta wiadomość z potwierdzeniem wysłania produktu, wówczas oferta wygasa. Potwierdzenie wysłania produktu uważa się za oświadczenie o przyjęciu oferty przez Firmę, co oznacza zawarcie umowy sprzedaży. Firma, bez podawania przyczyny, zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia oferty złożonej przez Klienta.
 5. Treść oferty, a po jej przyjęciu treść umowy sprzedaży, jest przechowywana przez Firmę i przesyłana Klientowi w wiadomości e-mail w potwierdzeniu, o którym mowa w ust. 3 powyżej oraz w potwierdzeniu wysłania produktu, o którym mowa w ust. 4 powyżej.
 6. Umowa sprzedaży dochodzi do skutku po cenach, które obowiązywały w chwili złożenia przez Klienta oferty, która została następnie przyjęta przez Firmę. W pozostałym zakresie Firma może swobodnie zmieniać ceny. Ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają wszystkie podatki i cła.
 7. Konto Klienta zarejestrowane w Serwisie jest niezbywalne. Klient nie może udostępniać swojego Konta i danych dostępowych do niego innej osobie. Firma nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, którym Klient przekazał swoje hasło lub które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się hasłem do konta w Serwisie. Klient nie może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z realizacji postanowień Regulaminu bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy.
 8. Umowy sprzedaży zawierane są wyłącznie w języku polskim.
 • 4 Dostawa
 1. Dostawa zamówionego produktu zostanie zrealizowana tylko wtedy, gdy adres dostawy jest na terenie Polski lub kraju, który jest dostępny do wyboru przy wskazywaniu przez Klienta adresu dostawy.
 2. Przy zamówieniach o wartości co najmniej 250,00 zł brutto dostawa jest bezpłatna. Jeżeli wartość zamówienia jest niższa niż 250,00 zł brutto, wówczas Firma nalicza koszty przesyłki zgodnej z cennikiem IN POST.
 3. Dostawa następuje za pośrednictwem In Post. Kupujący dokonuje samodzielnie wyboru sposobu dostawy. Termin jest zgodny z terminami gwarantowanymi przez In Post.
 4. Kupujący może wybrać inny preferowany sposób dostawy. W takim przypadku koszt i termin jest ustalany indywidualnie.
 5. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta; uprawnienia osób odbierających przesyłkę pod tym adresem nie będą badane. Jeżeli dostawa jest niemożliwa lub utrudniona ze względu na podanie niepoprawnego adresu lub adresu, który stał się niepoprawny lub ze względu na fakt, że dostawa nie została przyjęta pod tym adresem lub nie została tam niezwłocznie przyjęta – odpowiedzialność za to ponosi Klient.
 • 5 Formy płatności, wymagalność i zastrzeżenie prawa własności
 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty:
 2. płatności online;
 3. przelew bankowy;
 4. gotówką – tylko w przypadku odbioru osobistego
 5. Przy wyborze którejkolwiek z form płatności wskazanych w ust. 1 powyżej, Klient ponosi koszty z tym związane.
 6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest BLUEMEDIA.
 7. Zasady używania kodów rabatowych (powodują obniżenie ceny produktów) określone są przez Firmę wraz z wydawaniem kodów rabatowych.
 8. Firma zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy płatności przy odbiorze przesyłki (płatność za pobraniem) Klientowi, który nie odbierze dwóch kolejno zrealizowanych zamówień płatnych przy odbiorze. Przywrócenie formy dokonania zapłaty przy odbiorze przesyłki (płatność za pobraniem) dla takiego Klienta następuje po złożeniu i odebraniu 3 kolejnych zamówień opłaconych w inny sposób niż przy odbiorze przesyłki.

    Dostarczony produkt pozostaje własnością Firmy do chwili całkowitej zapłaty.

 • 6 Prawo odstąpienia
 1. Jeżeli Kupujący jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, wówczas na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z poniższymi postanowieniami. W przeciwnym razie poniższych postanowień nie stosuje się.
 2. Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Klient może wykorzystać w tym celu przygotowany przez Firmę formularz odstąpienia – dostępny pod adresem www.guadesign.pl, wysyłając uzupełniony formularz na adres wskazany w ust. 3 poniżej. Klient może również wykorzystać formularz odstąpienia stanowiący załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumentów.
 3. Zwracany towar powinien zostać wysłany przez Klienta na adres: Firma GUADESIGN
  Anny Jagiellonki 19f/3

    65-155 Zielona Góra

 1. Zwrot towaru następuje wraz z dedykowanymi do niego prezentami.
 2. W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia, umowę uważa się za niezawartą, a Kupujący jest wolny od wszelkich zobowiązań. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego towaru będące wynikiem korzystania z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 3. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie – wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie – nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wysłania przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot towaru przesyłką za pobraniem nie jest akceptowany (przesyłki takie nie będą odbierane, w związku z czym towar uznaje się za niezwrócony).
 4. Towar może zostać zwrócony przez Klienta również za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez Firmę. Aby zwrócić towar w taki sposób należy skontaktować się z Firmą telefonicznie (nr telefonu: 609-040-012) w celu umówienia terminu odbioru towaru przez firmę kurierską. O ile zwrot towaru dokonywany jest wraz ze złożeniem przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu, wówczas do przesyłki kurierskiej Klient powinien załączyć oświadczenie o odstąpieniu (Klient może wykorzystać formularz odstąpienia).
 5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 6. Zwrot uiszczonej przez Kupującego ceny wraz z kosztami dostarczenia towaru do Kupującego zostanie dokonany przez Firmę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia jemu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot dokonany zostanie przy użyciu takiej samej formy płatności, jakiej użył Klient, przy czym w razie dokonania przez Klienta płatności za pomocą karty upominkowej zwrot nastąpi poprzez wydanie Kupującemu karty upominkowej.
 7. Jeżeli Kupujący zapłacił za towar przelewem bankowym, wówczas zwrot nastąpi na rachunek bankowy, wskazany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. W przypadku, gdy Kupujący nie wskazał takiego numeru w oświadczeniu o odstąpieniu, zwrot nastąpi dopiero po przekazaniu przez Kupującego numeru rachunku bankowego do Firmy.
 8. Jeżeli Kupujący zapłacił za towar przy odbiorze przesyłki ,za pobraniem wówczas zwrot nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Kupujący nie wskazał rachunku bankowego, Firma wyśle na adres e-mail Kupującego wiadomość e-mail z prośbą o podanie numeru rachunku bankowego, na który powinien nastąpić zwrot lub skontaktuje się z Kupującym telefonicznie.
 9. Serwis nie weryfikuje z jakiego rachunku bankowego lub z czyjej karty kredytowej nastąpiła płatność za produkty zamówione w Serwisie. Weryfikacja taka nie jest dokonywana również przed dokonaniem zwrotu ceny produktu oraz kosztów przesyłki do Kupującego.
 10. Prawo odstąpienia nie przysługuje Kupującemu w przypadkach wskazanych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, tj. w przypadku umowy:
 11. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 12. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 13. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 • 7 Reklamacje
 1. Firma zobowiązany jest dostarczyć produkt wolny od wad. W razie, gdy Kupujący jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, wówczas do umowy sprzedaży stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o sprzedaży (przepisy dot. rękojmi za wady). Reklamacje i roszczenia z tytułu wad produktu (rzeczy) powinny być zgłaszane zgodnie z tymi przepisami.
 2. Jeżeli sprzedany produkt ma wady, wówczas Kupujący może składając reklamację:
 3. żądać usunięcia wady albo
 4. żądać wymiany produktu na produkt wolny od wad albo

        złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo

        złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy (od umowy nie można odstąpić, o ile wada produktu jest nieistotna).

 1. Firma jest zobowiązana wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Firma może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową produktu wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe, albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 2. W razie, gdy Kupujący złoży oświadczenie o obniżeniu ceny, albo odstąpieniu od umowy, wówczas Firma może jednak wymienić wadliwy produkt na wolny od wad, albo wadę usunąć, o ile czynności te nastąpią niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Ograniczenie wskazane w zdaniu poprzednim nie ma jednak zastosowania w razie, gdy produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Firmę albo Firma nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub obowiązkowi usunięcia wady.
 3. Kupujący może zamiast zaproponowanego przez Firmę usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad, albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe, albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Firmę.
 4. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady.
 5. Przy ocenie nadmierności kosztów – o których mowa w ust. 3 oraz 5 powyżej – uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.
 6. Reklamacje należy składać pisemnie na adres wskazany w § 6 ust. 3 Regulaminu.
 7. Składając reklamację należy opisać wadę produktu. Kupujący może wykorzystać do tego celu formularz zwrotu przesłany Kupującemu wraz z produktem. Produkt musi zostać przesłany z powrotem wraz z reklamacją na adres wskazany w § 6 ust. 3 niniejszego Regulaminu. Zdanie poprzednie nie dotyczy wypadków, w których przesłanie produktu jest zbędne dla wyjaśnienia sprawy, a Kupujący żąda jedynie obniżenia ceny, o ile uprawnienie takie mu przysługuje. Kupujący zobowiązany jest jednak przesłać produkt na adres wskazany w § 6 ust. 3 Regulaminu, jeśli Firma uzna to za konieczne. Koszt przesyłki zwracany jest przez Sprzedawcę w razie uznania reklamacji za uzasadnioną. Przesłanie produktu przez Kupującego na adres wskazany w § 6 ust. 3 Regulaminu za pobraniem nie będzie akceptowane. Produkt może zostać również przesłany przez klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez Firmę. Aby umówić termin odbioru produktu przez firmę kurierską należy skontaktować się ze Firmą telefonicznie (nr tel. 609 040 012).
 8. Firma, najpóźniej w ciągu 30 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku, gdy reklamacja będzie uzasadniona, Firma poinformuje Klienta o proponowanym sposobie realizacji reklamacji. Jeżeli Kupujący zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady, albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Firma nie ustosunkowała się do tego żądania w terminie 30 dni, uważa się, że żądanie to uznano za uzasadnione.
 9. Firma odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem terminu przydatności. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem terminu ważności, licząc od dnia stwierdzenia wady, przy czym bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu poprzednim.
 10. Kupujący posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym m.in.:
 11. Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu;
 12. Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia zaistniałego sporu;
 13. Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 14. Jeżeli Kupujący nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, wówczas postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio – tylko w zakresie wynikającym z przepisów Kodeksu cywilnego. Reklamacja powinna zostać złożona na adres wskazany w ust. 8 powyżej.
 • 8 Odpowiedzialność odszkodowawcza
 1. Odszkodowanie za naruszenie obowiązków wynikających z umowy należy się w wypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach. To samo dotyczy odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Należy przestrzegać wszelkich wskazówek zamieszczonych na opakowaniach lub pojemnikach. Firma nie odpowiada za skutki użycia produktów niezgodnie z tymi wskazówkami, ani za skutki niezastosowania się do tych wskazówek.
 2. Odpowiedzialność Firmy wobec Klienta nie będącego konsumentem ograniczona jest do kwoty, jaką Klient uiścił za reklamowany produkt, a kosztów dostawy, tylko wówczas, gdy reklamacją objęte są koszty dostawy).
 • 9 Postanowienia pozostałe
 1. Jeżeli treści zamieszczone przez Klienta w Serwisie (np. oceny produktów) stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Klient dobrowolnie zamieszczając takie treści w Serwisie udziela Sklepowi niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenaszalnej licencji do korzystania przez Firmę z tych utworów, która obejmuje w szczególności publikację utworów w Serwisie. Do spraw uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się prawo polskie, z wyłączeniem konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

Załącznik 1

Wymagania techniczne korzystania z Serwisu oraz informacje o bezpieczeństwie i o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Serwisu, a także o funkcji i celu oprogramowania wprowadzanego przez spółkę Firma do systemu informatycznego użytkownika.

Rozdzielczość ekranu

Ustawienia monitora są decydujące dla komfortu zakupów w sklepie online. Dla optymalnej wielkości i kolorystyki zalecamy rozdzielczość 1024×768 piksela lub wyższą oraz głębię barw 32-bit. Dzięki temu najważniejsze elementy boczne będą się znajdować w polu widzenia, teksty będą wyraźne a kolory optymalne. Jeśli obraz sklepu online nie jest zadawalający, należy skontrolować ustawienia ekranu.

Przeglądarka

W celu przejścia do strony www.guadesign.pl potrzebna jest przeglądarka internetowa. Przeglądarki są stale doskonalone a wraz z nimi strony internetowe. Należy zwrócić uwagę na to, aby od czasu do czasu aktualizować przeglądarkę. Zalecamy Microsoft Internet Explorer od wersji 7 lub Mozilla Firefox od wersji 2, w celu optymalnego skorzystania ze strony www.guadesign.pl

Cookies (Ciasteczka)

„Cookies” (ciasteczka) to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na dysku komputera Klienta, w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania Klienta bądź zapamiętywania historii działań podejmowanych przez Klienta na stronach internetowych Serwisu. Pliki „cookies” umożliwiają komfortowe zakupy online. Dlatego zdecydowaliśmy o korzystaniu z cookies jako bazy zakupów online. Cookies zapamiętują, np. koszyk z produktami lub informacje o logowaniu, które nie ulegają zniszczeniu w momencie przejście na inną stronę internetową. Oczywiście można samemu zdecydować o wykorzystaniu cookies przy pomocy ustawień przeglądarki internetowej. Można korzystać z cookies zawsze lub podczas jednej wizyty (sesji), odrzucić je lub korzystać z nich po potwierdzeniu. Firma korzysta zarówno z cookies, które są aktywne tylko podczas wizyty online jak również cookies aktywnych stale. Zapewniamy: żadne z zastosowanych cookies nie może wyrządzić szkód komputerowi! W sekcji Pomocy większości przeglądarek internetowych można znaleźć instrukcje jak wyłączyć zapisywanie przez przeglądarkę plików cookies, ale ponieważ dzięki nim Klient może w pełni wykorzystać oferowane przez Serwis funkcje, rekomendujemy pozostawienie tej możliwości. Szczegółowe informacje na temat plików cookies zawiera nasza „Polityka cookies” dostępna tutaj.

Javascript

Zakupów można dokonać również bez problemów po dezaktywacji skryptów java w przeglądarce. Zalecamy jednak akceptację skryptu java, ponieważ jest on podstawą do korzystania z atrakcyjnych funkcji dodatkowych. Ponadto javascript umożliwia optymalne i przyjazne dla użytkownika korzystanie ze sklepu online.

Flash

Lubisz odrobinę rozrywki przy zakupach? Prezentacje marek na stronie startowej oraz wszystko o naszych markach to tylko niektóre atrakcje prezentowane w wersji animowanej na naszych stronach. W celu obejrzenia animacji potrzebny jest Adobe Flash Player, którego można bezpłatnie pobrać w Internecie. Jeśli nie jest on zainstalowany, wskazujemy na miejsce, z którego można go pobrać. Istnieje możliwość bezpośredniego pobrania i zainstalowania Flash Player.

Bezpieczeństwo dzięki szyfrowaniu SSL

Twoje zamówienia i dane osobowe jak nazwisko, adres lub dane karty kredytowej są zabezpieczone nowoczesnymi systemami. Przenoszenie danych odbywa się w sposób zakodowany, nieczytelny dla osób trzecich, z zastosowaniem Secure Socket Layers (SSL)  standardu zabezpieczeń, który jest obsługiwany przez wszystkie popularne przeglądarki internetowe. Status zabezpieczeń rozpoznasz z zasady po małej kłódce na dolnym pasku stanu Twojej przeglądarki. Firma podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu ochrony Twoich danych osobowych. Można nam w tym pomóc, nie przekazując nigdy swojego hasła i wybierając zakodowane przenoszenie danych (SSL), zawsze tam, gdzie to proponujemy (np. podczas składania zamówienia). Jeśli dzielisz komputer z innymi osobami, zwróć uwagę na to, aby po każdej sesji wylogować się. W ten sposób razem osiągniemy cel, aby Twoje zakupy internetowe będą naprawdę bezpieczne.

Załącznik 2

Regulacje i informacje dotyczące ochrony danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Firma Guadesign z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Anny Jagiellonki 19f/3, 65-155 Zielona Góra, zarejestrowana w Urzędzie Miasta Zielona Góra, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 9291758857, numer statystyczny REGON: 366016925 , – zwana w dalszej części Firmą.
 2. Kontakt z administratorem możliwy jest za pośrednictwem:

        tradycyjnej korespondencji, skierowanej na adres: ul. Anny Jagiellonki 19f/3, 65-155 Zielona Góra,

        korespondencji elektronicznej na adres e-mail biuro@guadesign.pl

        telefonicznie pod numerem telefonu: 609040012

 1. Dokonując rejestracji lub składając zamówienie w Serwisie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych obejmujących: imię i nazwisko, firma (nazwa) pod którą przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą, adres do korespondencji, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer telefonu i/lub adres poczty elektronicznej, płeć , data urodzenia, adres IP komputera – w zbiorze danych osobowych klientów Firmy oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, składaniem i realizacją zamówień oraz czynności związanych z wykonywaniem umowy sprzedaży (wyrażenie zgody odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie rejestracji lub w trakcie składania zamówienia). Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia lub umowy przez Firmę. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych obejmujących: imię i nazwisko firma (nazwa) pod którą przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą, adres do korespondencji, numer telefonu i/lub adres poczty elektronicznej, płeć, data urodzenia – w zbiorze danych osobowych marketing, dla celów realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, celem prowadzenia marketingu produktów i usług za pośrednictwem sieci telefonicznej, w tym wiadomości SMS oraz poczty e-mail, informowania o akcjach promocyjnych i programach lojalnościowych Sprzedawcy, w tym w ramach newslettera oraz innych informacji handlowych, a ponadto składania ofert i zapytań ofertowych za pośrednictwem sieci telefonicznej oraz sieci internetowej, w tym poczty e-mail (wyrażenie zgody odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie rejestracji lub składania zamówienia).
 3. Firma przetwarza dane osobowe Klientów niezbędne do prawidłowej realizacji zamówień i umów, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane osobowe Klientów są przetwarzane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 4. Firma, jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Klientów do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 6. Administrator przetwarza dane osobowe przez czas:
 7. wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, lub
 8. do momentu osiągnięcia celów, dla których dane są przetwarzane, lub
 9. do czasu cofnięcia zgody, jeżeli podstawą przetwarzania danych była zgoda i nie ma innej podstawy przetwarzania danych osobowych.
 10. Klientowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:
 11. dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania uzupełnienia oraz sprostowania danych poprzez zgłoszenie takiego żądania Administratorowi, ich przeniesienia na rzecz innego Administratora, a także otrzymania ich kopii,
 12. usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) w razie gdy nie są one już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, bądź osoba, której dane dotyczą cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, albo wnosi sprzeciw – związany z jej szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych opartego o niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, lub gdy dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, lub muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
 13. ograniczenia przetwarzania
 14. żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania
 15. sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
 16. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 17. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną w sposób sprzeczny z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności.
 18. Serwis może przechowywać zapytania http w związku z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym: adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w Serwisie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Klienta – jeżeli Klient wszedł przez linka, informacje o przeglądarce Klienta, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.
 19. Logi mogą być gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania Serwisem. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu w Serwisie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Klienta.